DIGITALBYGDEBOK TJØME

Tjøme digitale bygdebok ®©™ Tjøme slekter ®©™ 2017

«Hjelp oss å gjøre historien levende»

Slekt - Genealogy

Sider med slekt - over 27000 personer

Foto - Photo

Sider med over 12000 bilder fra Tjøme

Krigsminner

Bilder om krigens spor på Tjøme

Matrikkelgårder

Med eiere/brukere

Kulturhistorie

Sider med kulturhistorie fra Tjøme

© 2015-2020 {{Svein-Åge Wærhaug-Mathisen sveinaagemathisen@hotmail.com}}. All rights reserved.

Omtale i DIZ nr 4 2018

Tjøme digitale bygdebok

Hjelp oss å gjøre historien levende!

Et av flere los-bilder. Stående fra venstre: Sigurd Evensen, Erling Evensen, Hans Jørgen Hansen og Julius Evensen, Sittende Anton Evensen.

I mange år har styret og medlem-mer av Tjøme Historielag hatt et brennende ønske om å få laget en ny bygdebok for Tjøme. Her må vi spesielt få nevne en av de største pådriverne, Bjørn Holt Jacobsen, som ut fra sine private samlinger har hatt et sterkt ønske om at dette skulle formidles på en eller annen måte til sambygdinger. Han har vært en stor bidragsyter i dette prosjekt-et. Som den lokalpatriot han er, har mange fått ta del i hans enorme spennvidde og kunnskap om øyas historie. Det har som alle andre sted-
er i landet vært mange entusiaster, men tiden løper fra oss og økono-mien er ikke alltid på vår side.
Høsten 2015 kom slektsforskerne Svein-Åge Wærhaug-Mathisen og Kurt Fjellhegn i kontakt med Tjøme Historielag. Med bakgrunn i Svein-Åges datakunnskaper og Kurts store database med Tjøme-slekt tente de på ideen og satte i gang med et forprosjekt, der ting ble prøvd ut. Samtidig følte de seg fram i forhold til historielaget og hva de der mente om dette. Ganske fort ble det et nært samarbeide. Stadig flere personer fattet interesse for ideen. En meget god medhjelper er Gerd Norma Berntsen, som har det utroligste i sine skuffer og skap, og ikke minst en fantastisk glede i historiefortelling. Den virkelig store historieformidleren kom da Else Laila Cranner begynte å øse fra den gang da.
Vestfold Slektshistorielag har vært “fødselshjelpere” for prosjektet.
Det er Svein-Åge Wærhaug-Mathisen som står for den tekniske gjennomføringen. Kurt Fjellhegn stiller sin database til disposisjon.
Her er det per dags dato data for flere enn 57 000 personer tilbake til ca. 1600, fra skannede kirkebøk-er og annet materiale om slekter og eiendommer på Tjøme.
Torbjørn Steen-Karlsen har bidratt mer og mer utover i prosjektet med sine kunnskaper om slekts- og lokalhistorie, og vært den som tar de store jobbene når nytt mate-riale skal scannes.
Som en del av arbeidet med å lage en ny bygdebok ønsket man bilder med gode bildetekster. Dette har strømmet på fra alle kanter, men her trenger vi hjelp. Vårt ønske er å få tilgang på bilder som mange sikkert har hjemme. Vi ønsker også opplysninger om bildene, både de vi allerede har og de som etter hvert innlemmes i fotosamlingen vår.
Her må spesielt nevnes Geir Sæteviks enorme samling med krigsminner fra Tjøme, som han i sin helhet har latt historielaget få legge ut som en del av prosjektet ny bygdebok. Dette er en billed-skatt som er reddet for ettertiden.
Det legges kontinuerlig ut nye kilder, nye bilder, nye historier og nytt materiale av alle slag. 

Slektsdatabasen oppdateres ukentlig og «only the sky is the limit». Vi må også nevne Tjøme Historielags egen billedsamling som har dannet grunnlaget for den billedsamlingen vi kan se i dag.
Utformingen av sidene og tilpasning av layouten har tatt sin tid. Det er prøvd ut flere versjoner, før vi har kommet fram til der vi er i dag.
Prosjektoversikt • Over 12 000 Unike bilder • 243 menypunkter • Over 1200 artikler • Over 25 000 personer i slekts database • 71 artikler ferdig • 153 artikler ikke ferdig redigert • Databasens totale innehold er over 57 000 personer Underveis har vi også knyttet til oss Hvasser og Brøtsø Historielag, som etter hvert har kommet med en god del flotte bilder som er lagt ut.
Vi har jobbet veldig for å få samlet inn lokalhistorien i form av over-sikter og småhistorier om hele øya.
Det er ganske utrolig hva folk har på lur. Om det er gamle stedsnavn på Tjøme, der mange navn er totalt ukjente for den yngre garde, eller sommerminner fra Tjøme, der vi får et innblikk i hva sommergjester og fastboende opplevde når Tjømes befolkning om sommeren ble firedoblet. Gamle regler, viser og rim, livet på Mågerø før krigen, om skolene eller de mange pensjonat-ene, om Færder fyr og driften der tilbake til 1697 og den daglige ryt-men i et lite kystsamfunn. Gleder og sorger, hverdag og fest. Som nykon-firmert 14-åring måtte man ta hyre og reise ut som førstereisgutt, og når man ble gift var det kona som hadde ansvaret for gård og unge-flokk mens mannen var på sjøen.
Og ikke minst, alle historiene om de som ble på sjøen.
I 2018 fikk vi nyss om at biblioteket i Tønsberg skulle rydde opp i og

Høyonn, men mer vet vi dessverre ikke om dette bildet. Noen som kan hjelpe?

kaste mesteparten av pensjonert bibliotekar Erik Gossners store ut-klippsarkiv. Vi fikk tak i alle utklipps-mappene fra Tjøme, og materialet er nå scanna og ligger på bygde-boksidene. Her var det utklipp til-bake til 70-tallet.
Under fanen Gamle dokumenter finner vi bl.a. gamle oppskrifter og sider fra en gammel poesibok som var et must for alle den gang da.
Det store for slektsforskere er jo den flotte slektsdatabasen. Denne består av personer som enten er født, døpt, viet, døde eller begra-vet fra Tjøme. I tillegg kommer personenes foreldre og barn der dette er kjent. Opplysningene er hentet fra kirkebøker, bygdebøker, folketellinger, gravminner og døds-annonser. Skrivemåten av navn har i tidens løp endret seg. Etternavn har i flere tilfeller vært problematisk å fastslå sikkert.

Trilletur, Tjøme 1920. En av de to i vognen er Hans Eriksen. (Eier: Jan von der Lippe)
Sommergjester på snekketur fra Havna brygge, 1920-årene. (Eier: Hanne Marie Rasmussen)

Forfatter av basen har brukt sin frihet til skrivemåter av for- og etter-navn. Lovverk hindrer muligheten til å legge ut opplysninger for mange nålevende.
Fortsatt er det mange opplysninger som ikke er innhentet og ført inn i basen. I tillegg er det grunn til tro at det finnes feil og mangler. For å rette på det trengs din hjelp. Gi til-bakemelding til sveinaagemathisen@ hotmail.com om korrigeringer og nye opplysninger, til Vestfold Slektshistorielag vshl@online.no, Tjøme Historielag g-n-ber@online.no, eller undertegnede mirromurr_60@ hotmail.com.
Det er også lagt inn bilder av graver, der dette finnes. Her kan man kom-ponere anetavler og etterkommer-rekker. Man finner fort ut at Tjøme også var et lite samfunn, der mange er i slekt bakover i tida. For de som har slekt på Tjøme kan et besøk her fort bli en veldig spennende opp-levelse. Bygdeboka er i konstant utvikling, og så lenge folk viser inter-esse blir nytt materiale lagt ut.
Personer bak oppbygging og videreutvikling Svein-Åge Wærhaug-Mathisen – Vestfold Slektshistorielag (prosjekt-leder, teknisk ansvarlig og leder for den daglige drift og oppdatering) Gerd Norma Berntsen – Tjøme His-torielag Bjørn Bjørgan – Tjøme Historielag Torbjørn Steen-Karlsen – Vestfoldslektshistorielag (ansvarlig for innsamling av data og scanning) Botne og Borre I 2017 fikk noen av oss lyst til å gå videre med denne type prosjekt.
Da begynte Svein-Åge Wærhaug Mathisen og Torbjørn Steen-Karlsen på Botne bygdebøker. I skrivende stund er over 70 prosent av disse lagt inn i en ny database. 

Arbeidsøkt på Nauen, Svein-Åge Wærhaug-Mathisen (t.v.) og Torbjørn Steen- Karlsen. (Foto: Tor Gervin)

Så får vi se hvordan dette blir og når dette kan presenteres for brukerne. Egil Theie har også begynt på Borre bygdebok.
I dag opplever vi at flere og flere bygdebøker blir scannet, men den digitale bygdeboka fra Tjøme er unik i sitt slag. Her tilbys brukerne en slektsreise på kryss og tvers gjen-nom landskap og tidsaldere, krydret med historier og sagn. Man får et innblikk i den lokale levemåten og følelsen av og få litt mer «kjøtt på beina» til disse personene som ellers ofte kun er tørre detaljer. Vi håper at så mange som mulig finner like stor glede i å bruke denne som vi har hatt i “anleggsfasen”. Har du bidrag som kan gjøre dette enda bedre, ikke nøl med å kontakte oss. Alt av interesse!

Klesvask ved Kynna, gammelt postkort. Marie Mellom-skauen vasket klær for folk og gjorde rent og holdt orden på bedehuset. Plassen i bakgrunnen het Lille Gjervåg, men er nå brent ned
Middag paa Færdertur. Skipperen (til høyre?) er antagelig tømmermann Ola Andersen, Ødekjære. Mannen i akter-kant av masten het Harald Michelsen og var fra Kristiania. (Harald Michelsens album, eier Einar Østgaard)

Kilde DIZ Slekt og data Vestfold nr 4 2018 23. Årgang

Tekst: Tor Gervin 

Tor Gervin